จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 •   ข่าวการประชุม / อบรม

 •   ข่าวการประชุม / อบรม
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018  

  ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ-Basic-ICD-10
   หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2018
   แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
   แบบฟอมร์จองห้องพัก

 •   ข่าวการประชุม / อบรม

 • ประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 

  วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพ

   หนังสือเชิญประชุม
   แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
   กำหนดการประชุม

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข

 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •   มาตรการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 83
 •  ตัวชี้วัดที่ 083.2: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 

 •   ประชุม Conference ประจำเดือน
 •  หนังสือเชิญประชุม VDO-Conference เดือนกันยายน 2560
 •  VDO-Conference ประจำเดือน 
 •  รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ส่ง คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ [19 มิ.ย.60]  

 •  
     ข่าวกิจกรรม
  ประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ 

  วันที่ 18 กันยายน 2560  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 ครั้งที่ 6  

  วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560  
  ณ รร.เดอะเซส บางแสน จ.ชลบุรี

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 (Standard Coding Guidelines, edition 2017) ครั้งที่ 5 

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
  ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

 •  
   

  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.