มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น Basic ICD -10

 

          เนื่องด้วยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมกับ ศูนย์ประสานการใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ, ประเทศไทย(Thai Health Coding Center) ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD–10-TM เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้นและการเปลี่ยนแปลงรหัส ICD-10,ICD-10-TM ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข