จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
แนะนำหนังสือ

ความรู้พื้นฐานการให้รหัสโรคและ รหัสผ่าตัดตามระบบ ICD

ฉบับปรับปรุงใหม่ (ครั้งที่5)

 

Author: ผศ.ดร.นพ.วรรษา  เปาอินทร์

ราคา : 300 บาท / เล่ม


อักษรย่อที่หมอใช้ (ใหม่) จํานวน 2,980 ตัวย่อAuthor: พอ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี

ราคา : 280 บาท / เล่ม


การให้รหัสทางสูตินรีเวชกรรม
Author: พอ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี

ราคา : 199 บาท / เล่ม


หลักการบันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพสําหรับแพทย์ ในยุคปฏิรูปสารสนเทศ

 

 

Author: ผศ.ดร.นพ.วรรษา  เปาอินทร์

ราคา : 300 บาท / เล่ม


 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

ใบสั่งซื้อหนังสือ

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข