แผนผังโครงสร้างกลุ่มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

 

นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

 

นางสาวณัฐรัตน์ ธนธีรวงษ์
กลุ่มข้อมูลมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
นางสาวสุวรรณา ด่านเฉลิมนนท์
กลุ่มข้อมูลมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
นางจิรฐา  วัฒนมะโน
กลุ่มข้อมูลมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
     

นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ
กลุ่มข้อมูลมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ


     
     

 Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข