แผนผังโครงสร้าง ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

 

     
     

 Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข