มุมดาวโหลด

ฐานข้อมูลรหัสมาตรฐานสุขภาพ / หนังสือเวียน / ใบสั่งซื้อหนังสือ / แบบฟอร์ม / เอกสารประกอบการอบรม
1 รหัสมาตรฐานสุขภาพ
2 หนังสือแจ้งเวียน
3 หนังสือ / คู่มือ
4 รายงานข้อมูลหน่วยงานบริการสุขภาพ
5 ใบสั่งซื้อหนังสือ
6 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกจดหมายข่าว
7 แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
8 ใบแก้คำผิดหนังสือแนวทางการตรวจข้อมูลฯ 4 เล่ม [update 01/03/60] 
9 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2014 [update 27/07/58] 
10 ใบแก้คำผิด Standard Coding Guidelines 2011
11 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 ปี 59
12 เอกสารประกอบการอบรม Advance ICD-10 ปี 58
13 เอกสารประกอบการอบรม ICF ( 4 ภาค)
14 เอกสารประกอบการบรรยายรหัสโรคและหัตถการ
15 เอกสารประกอบการอบรม Basic ICD-10 for PCU

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข