-->
  

  หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส

  หนังสือรายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 54 - ปี 57

  หนังสือเกี่ยวกับรายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 54 - ปี 57

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข