หนังสือ และคู่มือเกี่ยวกับการให้รหัสโรค / การบันทึกข้อมูลรหัส

  หนังสือรายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 54 - ปี 57

  หนังสือเกี่ยวกับรายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 54 - ปี 57

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข