จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553

รหัสผู้พิการ ( ICF )

 
วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกรหัส ICF ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของคนพิการในประเทศไทย
 • เพื่อศึกษาและออกแบบโครงสร้างการให้รหัส ICF ที่สามารถเชื่อมโยงกับรหัสโรค ICD-10-TM

 • หลักการและเหตุผล


         ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ใน
  การบริหาร จัดการข้อมูล พัฒนาคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ ให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานด้านสุขภาพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนไทย ดังนั้น จึงต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความหมาย และทันกาล ฉะนั้น ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพที่ดี จึงจำเป็นต้องอาศัยรากฐานของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น รหัสมาตรฐานด้านสุขภาพต่างๆ และสำนักนโยบาย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์มาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ โดยมีภารกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ นั้น


         ในการนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จะดำเนินการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานกลางบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (International Classification of Functioning Disability and Health : ICF) ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านความพิการในประเทศไทย เพื่อประโยชน์และเป็นเครื่องมือทางสถิติ ด้านการวิจัย ด้านการบำบัดรักษา ด้านการวางนโยบายทางสังคม และด้านการศึกษา ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประสานและเชื่อมโยงข้อมูลได้ในระดับประเทศ ทำให้การบริหารจัดการในระบบสุขภาพ ด้านความพิการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้รหัส ICF ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของคนพิการในประเทศไทย
 • ได้โครงสร้างการให้รหัส ICF ที่สามารถเชื่อมโยงกับรหัสโรค ICD-10-TM ได้

 • รหัสผู้พิการ (ICF)
   
        โครงสร้างการให้รหัส ICD-10-TM เชื่อมโยงกับรหัส ICF

     
        ฐานข้อมูลรหัสผู้พิการ ICF
     
        คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภท
        ความพิการและให้รหัส ICF
   
   
  ความพิการประเภท 1 ความพิการทางการเห็น

    พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

     
  ความพิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

    พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

     
  ความพิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

    พญ.ดารณี สุวพันธ์

    พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา

     
  ความพิการประเภท 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

    พญ.ปัทมา ศิริเวช

     
  ความพิการประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา 

     พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

     
  ความพิการประเภท 6 ความพิการทางการเรียนรู้

    พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

     
  ความพิการประเภท 7 ความพิการออทิสติก

    นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

   
               
   [21/01/2013]  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข