จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์


 •   รายการอัพเดทฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
 •  หนังสือจัดส่งคู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม)
      Version2.2 

   (แก้คำผิด) คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม)
      Version 2.2 [update 31 มี.ค. 60]
   UPDATE
   ใบแก้คำผิดคู่มือ (43แฟ้ม) V.2.2 [update 31 มี.ค. 60] UPDATE
   รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม  
 •  แจ้งเพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43แฟ้ม) ปี 2560  

   หนังสือแจ้งแพิ่มแฟ้มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43แฟ้ม) 
   แฟ้ม DATA_CORRECT และ POLICY  
   การแก้ไขแฟ้มข้อมูลรูปแบบ JSON  
 •  ฐานข้อมูลชื่อโรค 103 กลุ่มโรค  NEW

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] NEW
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •   มาตรการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 83
 •  Template 83 คุณภาพข้อมูล NEW
   แนวทางการตรวจราชการ NEW
   แบบรายงานหน่วยบริการ NEW
   แบบฟอร์มรายงานตรวจราชการ ตก1 NEW

 •   ประชุม Conference ประจำเดือน
 •  หนังสือเชิญประชุม VDO-Conference เดือนพฤษภาคม 2560 NEW
 •  VDO-Conference ประจำเดือน 
 •  รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ส่ง คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ [16พ.ค.60] UPDATE

 •  
   
   

  • IOSBanner
  • AndroidBanner
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  Bureau of Policy and Strategy
  กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
  กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มข้อมูลสข่าวสารสุขภาพ5. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข