มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น Basic ICD -10

 

          ตามที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมกับ ศูนย์ประสานการใช้บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ, ประเทศไทย (Thai Health Coding Center) ได้ด าเนินการจักอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรค ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines)

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข