การประชุม VDO-Conference


การประชุม Slide ประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2 18 ก.พ. 59 18 ก.พ. 59
ครั้งที่ 3 - 15 มี.ค. 59
ครั้งที่ 4 - 19 เม.ย. 59
ครั้งที่ 5 19 พ.ค. 59 19 พ.ค. 59
ครั้งที่ 6 23 มิ.ย. 59 23 มิ.ย. 59
ครั้งที่ 7 22 ก.ค. 59 -
ครั้งที่ 8 29 ส.ค. 59 29 ส.ค. 59
ครั้งที่ 9 22 ก.ย. 59 22 ก.ย. 59
ครั้งที่ 10 20 ต.ค. 59 20 ต.ค.59
ครั้งที่ 11 24 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59
ครั้งที่ 12 21 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 59
ครั้งที่ 13 18 ม.ค. 60 18 ม.ค. 60
ครั้งที่ 14 15 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60
ครั้งที่ 15 15 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60
ครั้งที่ 16 22 พ.ค. 60 22 พ.ค. 60
ครั้งที่ 17 20 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
ครั้งที่ 18 27 ก.ค. 60 27 ก.ค. 60
ครั้งที่ 19 28 ส.ค. 60 28 ส.ค. 60
ครั้งที่ 20 28 ก.ย. 60 28 ก.ย. 60 NEW

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข