จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสกิจกรรการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน

วัตถุประสงค์


   เพื่อพัฒนามาตรฐานกลางด้านรหัสบริการปฐมภูมิ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลและ
   สำหรับสถานพยาบาล 


กรอบการทำงานและการทำงาน

    
1. สรุปรหัสบริการปฐมภูมิ ที่มีการใช้ในต่างประเทศและในประเทศไทย
        ในด้านโครงสร้างของรหัสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรหัสบริการปฐมภูมิ
        โดยรหัสบริการปฐมภูมิจะรวมถึงการวินิจฉัยโรคสำหรับบริการปฐมภูมิการบริการ
        ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการบริการในชุมชน
 
    2. ประชุมระดมสมองภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นข้อมูลด้านบริการปฐมภูมิที่
        ควรมีการจัดเก็บในระบบรหัสบริการปฐมภูมิกลาง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขของรหัส
        บริการปฐมภูมิกลาง อาทิ เช่นความสามารถในการใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์
        ความสามารถในการใช้งานสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิความสามารถในการเชื่อมโยง
        การวิเคราะห์ข้อมูล
 
    3. สังเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับใช้งานเป็นรหัสบริการปฐมภูมิกลางของระบบรหัส
        บริการปฐมภูมิที่มีอยู่และสรุปจุดแข็งและข้อจำกัดที่มีอยู่ของระบบและเลือกแนวทาง
        การพัฒนามาตรฐานรหัสกลางได้แก่การใช้ระบบรหัสเดิม(รหัสใดรหัสหนึ่ง)
        การปรับปรุงรหัสเดิม(อาจจะมีการผสมรหัสหลายระบบ) หรือพัฒนารหัสขึ้นมาใหม่
        (โดยกำหนดวิธีการจำแนกประเภทที่เหมาะสม)
 
    4. พัฒนาร่างมาตรฐานรหัสบริการปฐมภูมิโดยคณะทำงานและนำเสนอในที่ประชุม
        ภาคีที่เกี่ยวข้องและการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานรหัส
        บริการปฐมภูมิกลาง
 
    5. ปรับปรุงร่างมาตรฐานรหัสบริการปฐมภูมิกลางและจัดทำรหัสบริการปฐมภูมิกลาง
        ฉบับสมบูรณ์พร้อมคำอธิบายวิธีการจำแนกประเภทรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลรหัส
        บริการปฐมภูมิกลางสำหรับการเผยแพร่
 
    6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะระบบและกลไกในการบำรุง
        รักษารหัสบริการปฐมภูมิกลางที่พัฒนาขึ้น
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    รหัสมาตรฐานกลางด้านบริการปฐมภูมิ ที่สามารถใช้เชื่อมโยงกับรหัสบริการปฐมภูมิ
     ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ได้โดยสามารถนำไปใช้ได้ในสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ
 
 
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 1
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 2
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 3
   
    ICD-10-TM for PCU เล่ม 4
   
      ฐานข้อมูล ICD-10-TM for PCU เล่ม 4
   
     ใบแก้คำผิด ICD-10-TM for PCU
   
 
         [1/04/2013]   
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
กองยุทธสาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข