จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย


ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภาพญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยพ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยนพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยนพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย
 
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
กองยุทธสาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข