จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
    รายชื่อคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
    ICD-10-TM บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับอังกฤษ -ไทย
 
๑. รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
   
๒. รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
   
๓. ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
๔. ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภา
   
๕. พ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
   
๖. นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
   
๗. นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
   
๘. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   
๙. นพ.พลวรรธน์  วิฑูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย
   
๑๐. พ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
   
๑๑. พญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   
๑๒. พญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
   
๑๓. พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาล
   
๑๔. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   
๑๕. น.ส.จินดารัตน์  คุ้มเดช
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   
๑๖. น.ส.จิราภรณ์  สุ่มติ๊บ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข