จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553พล.ต.กฤษณ์  กาญจนฤกษ์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุลเกล้าพญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตพญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยพญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาลนพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาตพ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษนพ.สันติชัย  ฉ่ำจิตรชื่น
ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนพ.วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล
ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยรศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยพญ.ชมพูนุช  พงศ์อัคศิรา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯพญ.สุนทรี  ฉัตรศิริมงคล
ผู้เชียวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตนพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดร.อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ต่อพงศ์  แจ่มทวี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร
       
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข