จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553


โครงการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางมาตราฐานการให้รหัสโรคฉบับ 2010
(Standard Coding Guideline Third edition 2010)๑.

นพ.ณรงค์  กษิติประดิษฐ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
 
๒.

รศ.นพ.วิทยา  ศรีดามา
ผุ้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๓.

รศ.นพ.กรีฑา  ม่วงทอง
ผู้แทนราชวิทยาลัย โสตศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๔.

ผศ.นพ.วรรษา  เปาอินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
๕.

ผศ.ทพ.ยสนันท์  จันทรเวคิน
ผู้แทนทันตแพทยสภา
 
๖.

พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๗.

พ.อ.นพ.กนธีร์  สังขวาสี
ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๘.

นพ.ฉกาจ  ผ่องอักษร
ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 
๙.

นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
 
๑๐.

พญ.กฤติยา  ศรีประเสริฐ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
๑๑.

พญ.ขวัญใจ  วงศ์กิตติรักษ์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๑๒.

พญ.สาวิตรี  เมาฬีกุลไพโรจน์
สำนักตรวจสอบการรักษาพยาบาล
 
๑๓.

นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตสาระ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
๑๔.

พ.อ.กฤษฎา  ศรีธนภัครางกูล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
๑๕.

นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 
๑๖.

นพ.พลวรรธน์  วิฑูรกลชิต
ผู้แทนราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แพทย์แห่งประเทศไทย
 
๑๗.

พล.ต.กฤษณ์  กาญจนฤกษ์
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุลเกล้า
 
๑๘.

นพ.สันติชัย  ฉ่ำจิตรชื่น
ผู้แทนราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๑๙.

นพ.วิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล
ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๒๐.

รศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์
ผู้แทนราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
๒๑.

พญ.ชมพูนุช  พงศ์อัคคศิรา
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ
 
๒๒.

พญ.สุนทรี  ฉัตรศิริมงคล
ผู้เชียวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
๒๓.

นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
       
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข