จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
   ข่าวกิจกรรม
การประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมสำนักนโบายและยุทธศาสตร์ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า

วันที่ 27-29 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น

วันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

ประชุมรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการให้รหัส (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ

วันที่ 29 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพการสรุป ให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD Coding)

วันที่ 9-10 กันยายน 2558
ณ สสจ.อุบลราชธานี


The 7th World Health Organization Family of International Classification (WHO-FIC)

ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาThe 6 th WHO-FIC Asia-Pacific Network Bangkok, Thailand 2013

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
ICD-10 Training for Trainers (Lao People's Democratic Republic)

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 •  
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข