จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
   ข่าวกิจกรรม
Training of the Trainers on ICD-10 Mortality Coding and Medical Death Certificate  

16 - 27 September 2019 
Ministry of Health, PDR Lao

อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Advance ICD-10 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2019  

26 - 28 มิถุนายน 2019  
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น บางเขน กรุงเทพฯ

อบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น Basic ICD -10  

12 - 14 มิถุนายน 2019  
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพฯ

ICD-10 Training for two Cambodian doctors  

22 April - 31 May 2019  
Meeting room 5, 4th floor, Strategy and Planning Division
อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019  

วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  
ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 •  
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข