จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
รหัสวุฒิการศึกษา

แจ้งการใช้มาตรฐานกลางรหัสวุฒิการศึกษา            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   (กพ.)ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานกลางรหัสวุฒิการศึกษากระทรวงสาธารณสุขและปรับปรุง
   ระบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านบุคลากรกำลังคน
   และใช้งานสอดคล้องตรงกันภายในระบบบริหารงานบุคคลระดับกรมของกระทรวงสาธารณสุขได้

 
        ตารางรหัสวุฒิการศึกษา(กระทรวงสาธารณสุข)
      update 26/01/58
        ตารางเปรียบเทียบรหัสวุฒิการศึกษา(Mapping)

         ระดับรหัสวุฒิการศึกษา(Mapping)

        แบบฟอร์มแจ้งรายการรหัสวุฒิการศึกษาที่ไม่มีในฐาน


*หากรหัสไม่ครอบคลมหรือมีการเพิ่มใหม่ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
  ส่งมาที่ thcc.health@moph.mail.go.th       
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข