จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 30 August 2010


สไลด์อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถตามประเภท
ความพิการและให้รหัส ICF


   
  ความพิการประเภท 1 ความพิการทางการเห็น
      พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
   
 
ความพิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

      พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิราิ์
   
 
ความพิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  

      พญ.ดารณี สุวพันธ์
      พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา
   
 
ความพิการประเภท 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

      พญ.ปัทมา ศิริเวช
   
 
ความพิการประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา 
 
      พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์์
   
 
ความพิการประเภท 6 ความพิการทางการเรียนรู้ 
 
      พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์์
   
 
ความพิการประเภท 7 ความพิการออทิสติก
      นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา์์
   
 
หนังสือ
      คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF
 

[2/04/2013]    
  
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
  
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
  
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics

    
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข