จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  New Health Intervention   

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 •   รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม   

 •  รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม click
 •   The COVID-19 Codes   

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 •   Guidelines-cause-of-death-covid-19  

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 •   COVID-19-Coding-Updates-3-4-combined  

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 •   รหัสยา 24 หลัก Vaccine AstraZeneca   

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 •   การให้รหัส COVID-19  

 •  ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ...

   ขอแก้ไขรหัส ICD-10  

   ตามองค์การอนามัยโลก ฉบับ 2016

  กรณี แพทย์วินิจฉัย Dyspepsia ให้รหัส R10.1 Dyspepsia NOS ถ้าแพทย์วินิจฉัย Function Dyspepsia หรือ Non-Ulcer Dyspepsia ให้รหัส K30 Function Dyspepsia
 •   ข่าวการประชุม / อบรม

 •  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM (Basic ICD-10)  

    ***ปิดรับสมัคร เนื่องจากผู้เข้ารอบรมครบ 250 ท่านแล้ว***   

  ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566
  ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

   หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10 , ICD-10-TM
   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICD-10
   แบบฟอมร์จองห้องพัก รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข

 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •  
     ข่าวกิจกรรม
   
   

  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.