จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 30 August 2010

  <- - การจัดการความรู้การในรหัสโรค ดูรายละเอียดที่ "ศูนย์การเรียนรู้" || รหัสสถานพยาบาล ||| ข้อมูลรหัสยา || หนังสือใหม่ || รวมเอกสารการอบรม  ||  - - > อ่านทั้งหมด  


The 6 th WHO-FIC
Asia-Pacific Network
Bangkok, Thailand 2013


Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ
และรหัสกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินความสามารถตามประเภทความพิการ
และให้รหัส ICF

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่
   อ่านทั้งหมด
 
  กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข