จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 30 August 2010

  <- - การจัดการความรู้การในรหัสโรค ดูรายละเอียดที่ "ศูนย์การเรียนรู้" || รหัสสถานพยาบาล ||| ข้อมูลรหัสยา || หนังสือใหม่ || รวมเอกสารการอบรม  ||  - - >
 
    จำนวนเตียงแบ่งตามประเภท รพศ. รพท. รพช.
    รพศ. ตามการแบ่งส่วนราชการและ Serveice Plan
    รายชื่อ 20 โรงพยาบาลชุมชนยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป

     [ปรับปรุง] ระดับสถานบริการสุขภาพ (รพศ. รพท. รพช.)

    การพัฒนาปรับปรุง Standard Coding Guidelines ฉบับ 2014

    การรับรองคุณภาพโปรแกรมที่ใช้บันทึกคำวินิจฉัยโรค


 รหัสโรคเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)

A98.4 Ebola virus disease

A98.4 โรคเชื้อไวรัสอีโบลา

  อ่านทั้งหมด  


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น2


ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น1


ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ กทม.


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น
ประจำปี 2558


ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.


ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำพิกัดหน่วยงานบริการสุขภาพประเภทคลินิก
และร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน


ณ โรงแรมมารวยการเด้น บางเขน กทม.

   อ่านทั้งหมด
 
  • IOSBanner
  • AndroidBanner
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข