จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 30 August 2010

  <- - การจัดการความรู้การในรหัสโรค ดูรายละเอียดที่ "ศูนย์การเรียนรู้" || รหัสสถานพยาบาล ||| ข้อมูลรหัสยา || หนังสือใหม่ || รวมเอกสารการอบรม  ||  - - > อ่านทั้งหมด  


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำพิกัดหน่วยงานบริการสุขภาพประเภทคลินิก
และร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน


ณ โรงแรม มารวยการเด้น บางเขน กทม.


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น
(Basic ICD-10)


ณ โรงแรม มารวยการเด้น บางเขน กทม.

   อ่านทั้งหมด
 
  • IOSBanner
  • AndroidBanner
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข