จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 30 August 2010


    จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน
    จำนวนเตียงแบ่งตามประเภท รพศ. รพท. รพช.
    รพศ. ตามการแบ่งส่วนราชการและ Serveice Plan
    รายชื่อ 20 โรงพยาบาลชุมชนยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
    [ปรับปรุง] ระดับสถานบริการสุขภาพ (รพศ. รพท. รพช.)
    การพัฒนาปรับปรุง Standard Coding Guidelines ฉบับ 2014
    การรับรองคุณภาพโปรแกรมที่ใช้บันทึกคำวินิจฉัยโรค


 รหัสโรคเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)

A98.4 Ebola virus disease

A98.4 โรคเชื้อไวรัสอีโบลา


  อ่านทั้งหมด 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น4


ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น3


ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น2


ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.


 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า
ประจำปี 2558 รุ่น1


ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ กทม.

 อ่านทั้งหมด

  • IOSBanner
  • AndroidBanner
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข