จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแก้ไขรหัส ICD-10  

 ตามองค์การอนามัยโลก ฉบับ 2016

กรณี แพทย์วินิจฉัย Dyspepsia ให้รหัส R10.1 Dyspepsia NOS ถ้าแพทย์วินิจฉัย Function Dyspepsia หรือ Non-Ulcer Dyspepsia ให้รหัส K30 Function Dyspepsia
 •   ข่าวการประชุม / อบรม
 •  (เต็มเเล้ว)  

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019   

  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562
  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

   กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic
   หนังสืออบรม Basic ICD-10 ประจำปี 2019
   แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
   แบบฟอร์มสำรองห้องพัก The Emerald Hotel

  หนังสือที่จะได้รับมี 4 เล่ม

 •  หนังสือแจ้งเวียน
 •  ขอความร่วมมือเผยแพร่และสนับสนุนการขึ้นทะเบียนธุรกรรม
  ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรหัสมาตรฐานที่ประกาศใช้ของกระทรวง
  สาธารณสุข

 •  ประกาศแจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ [4 เม.ย. 60] 
 •  ประกาศการใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลักและรหัส Lab 
 •  หลักเกณฑ์สรุปแนวทางมาตรฐานการบันทึกข้อมูล คำวินิจฉัยโรค และการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

 •   มาตรการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 83
 •  ตัวชี้วัดที่ 083.2: ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 

 •   ประชุม Conference ประจำเดือน
 •  หนังสือเชิญประชุม VDO-Conference เดือนกันยายน 2560
 •  VDO-Conference ประจำเดือน 
 •  รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ส่ง คำสั่งแต่งตั้งทีมคุณภาพ [19 มิ.ย.60]  

 •  
     ข่าวกิจกรรม
  อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019  

  วันที่ 13-15 มีนาคม 2562  
  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  Visit Thai Health Coding Center ICD-10-TM  

  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561  
  ณ ณ ห้องประชุม 4 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 3  

  วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561  
  ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพ
  ประชุมการให้รหัสโรค และหัตถการ Advance ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018 รุ่นที่ 1  

  วันที่ 18-20 เมษายน 2561  
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่กรุงเทพ
  การอบรมการใช้งานโปรแกรม CoAg Fin และการบริหารจัดการด้านการเงิน สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน DGHT  

  วันที่ 26-27 มีนาคม 2561  
  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ประชุมการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018  

  วันที่ 19-21 มีนาคม 2561  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
  ประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ 

  วันที่ 18 กันยายน 2560  
  ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 ครั้งที่ 6  

  วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560  
  ณ รร.เดอะเซส บางแสน จ.ชลบุรี

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค ฉบับ 2017 (Standard Coding Guidelines, edition 2017) ครั้งที่ 5 

  วันที่ 12 มิถุนายน 2560  
  ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

 •  
   

  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  Strategy and Planning Division
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.