การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF

(International Classification of Functioning Disability and Health)
ฉบับประเทศไทยวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2556

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความสามารถตาม
ประเภทความพิการและให้รหัส ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)
ฉบับประเทศไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อให้แพทย์ในโรงพยาบาลที่รับผิดชอบการออกเอกสารรับรองความพิการตามพระราช
บัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินความบกพร่อง
ความสามารถ และให้รหัส ICF ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางมาตรฐาน เดียวกันทั้งประเทศ โดยจัดเก็บและรายงาน
ตามแฟ้มมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่


IMG_9744 IMG_9725 IMG_9737 IMG_9728

IMG_9751 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9885

IMG_9784 IMG_9788 IMG_9802 IMG_9841

IMG_9845 IMG_9843 IMG_9923 IMG_9938

IMG_9931 IMG_9998 IMG_9999 IMG_0004

IMG_0014 IMG_0027 IMG_0055 IMG_0071

IMG_0074 IMG_9968 IMG_9887 IMG_9908

IMG_9772 IMG_9808 IMG_9810 IMG_9818
เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ


กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข