เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จึงได้ย้าย URL Link ของเว็บไซต์ "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ" จากเดิม

ที่เคยอยู่ที่ www.thcc.or.th ย้ายมาที่เว็บไซต์ของ "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน"

www.spd.moph.go.th ในเมนู e-Service (ดังภาพที่แนบมานี้) เป็นต้นไป


...