เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ได้ย้าย URL Link ของเว็บไซต์ "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ" จากเดิม

ที่ www.thcc.or.th ย้ายไปที่เว็บไซต์ "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน"

www.spd.moph.go.th ในเมนู e-Service (ดังภาพที่แนบมานี้)

และระบบรายงานสถานบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว


...