การประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2

 


  

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขถาพ 5  

อัพเดท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข