มอบโล่รางวัลคุณภาพข้อมูลด้านความครบถ้วนและทันเวลาตามผลการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ปี 2559

วันที่ 5 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

         ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัล “คุณภาพข้อมูลด้านความครบถ้วนและทันเวลา” ตามผลการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2559 แด่จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด จำนวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี นครนายก สระบุรี และสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


        •  เอกสารแนบ

 

 

เขียนโดย  

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5  

ณ วันที่ 5 มกราคม 2560  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข