การประชุมแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ในสถานพยาบาล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม 2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

 

        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดประชุมการประชุมแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ในสถานพยาบาลขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเกียรติจากท่านนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ น.ส.ดารณี คัมภีระ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (แทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์), ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พล.ต.นพ.กณธีร์ สังขวาสี ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการชดเชยคุณภาพและบริการ (สปสช.), นพ.วรชัย อึ้งอภินันท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นางภณิดา กลิ่นพิพัฒน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นางปรานอม จันทราช โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบในระบบนั้นพบว่าคู่มือแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Standard Coding Guideline) ซึ่งปัจจุบันเป็นฉบับ 2014 ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดทำขึ้นและพัฒนาทุกๆ 2 ปี กับคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557 (เล่มสีส้ม)ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้น มีความสอดคล้องกัน 90% ส่วนที่ไม่เหมือนกันนั้น Standard Coding Guidelines 2014 มีเกณฑ์การวินิจฉัยของแพทย์ และเกณฑ์การให้รหัสสำหรับผู้ให้รหัสโรค (Coder) ส่วนคู่มือเล่มสีส้มของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีรหัสหัตถการมากกว่า และเป็นแนวทางในการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียน

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ   

อัพเดท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558   


 

กลับหน้าหลัก

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข