การประชุมพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) 2017

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน

 

 

เขียนโดย  

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5  

ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข