อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019

วันที่ 13-15 มีนาคม 2562

ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

          อบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2019

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข