การประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลลดระยะเวลาการรอคิวการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

 

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลลดระยะเวลาการรอคิวการรักษาขึ้น ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นปัญหาเรื่อง การเข้ารับบริการรักษาพยาบาลต้องเดินทางไปหลายแห่ง ต้องใช้ระยะเวลารอคิวรับการผ่าตัดนาน รวมถึงกรณีมีผู้ป่วยโรคหัวใจเสียชีวิตเนื่องจากต้องรอคอยการผ่าตัด จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการลดระยะเวลาการรอคอยคิวรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน โดยมีการจัดการระบบบริการสุขภาพในภาพรวมในเรื่องการรอคิวและมีระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงการรอคิวรักษาพยาบาล จึงได้มีการสั่งการและมอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบระบบข้อมูล และการออกแบบระบบลงทะเบียน online โดยเชื่อมระบบข้อมูลให้ถึงในระดับ รพ.สต./รพ.ชุมชน และครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาที่สามารถให้บริการได้ 4 โรค ดังนี้

         • การรอคิวการรักษาผู้ป่วยผ่าตัด Blinding Cataract
         • การรอคิวการรักษาผู้ป่วย Diabetic Retinopathy
         • การรอคิวการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งรับบริการรังสีรักษา
         • การรอคิวการรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ

         โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนพ.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากนพ.สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และรศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเด็นความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูล และการออกแบบระบบลดระยะเวลาการรอคอยคิวรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ   

อัพเดท ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558


 

กลับหน้าหลัก

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข