พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สอบผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค(Coders)ระดับกลาง ประจำปี 2555วันที่ 26 ธันวาคม 2555

ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 สป.สธ.

DSC_0308 coder_1 coder_2 coder_3

coder_4 coder_5 coder_6 coder_7

coder_8 coder_9 coder_10 coder_11

coder_12 coder_13 coder_14 coder_15


coder_16 coder_17 coder_18 coder_19

coder_20 coder_21 coder_22 coder_23

coder_24 coder_25 coder_26 coder_27

coder_28 coder_29 coder_30 coder_31

coder_32 coder_33 coder_34 coder_35

coder_36 coder_37 coder_38 coder_39

coder_40 coder_41 coder_42 coder_43

coder_44 coder_45 coder_46 coder_47

coder_48 coder_49 coder_50 coder_51

coder_52 coder_53 coder_54 coder_55

coder_56 coder_57 coder_58 coder_59

coder_60 coder_61 coder_62 coder_63

coder_64 coder_65 coder_66 coder_67

coder_68 coder_69 coder_70 coder_71

coder_72 coder_73 coder_74 coder_75

coder_76 coder_77 coder_78 coder_79

coder_80 coder_81 coder_82 coder_83

coder_84 coder_85 coder_86 coder_87

coder_88 coder_89 coder_90 coder_91

coder_92 coder_93 coder_94 coder_95

coder_96 coder_97 coder_98 coder_99

coder_100 coder_101 coder_102 coder_103

coder_104 coder_105 coder_106 coder_107

coder_108 coder_110 coder_111 coder_112

coder_113 coder_114 coder_115 coder_116

coder_117 coder_118 group_1 group_2

group_3 group_4 group_5 group_6

group_7 Team

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ


กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข