การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic ICD-10)"

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา กทม.


             เมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic ICD-10)
ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 281 คน โดยมี ผศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวาสี จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ให้การบรรยายในครั้งนี้เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 22 มกราคม 2558กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข