การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 3 ขึ้น ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 305 ท่าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารข้อมูลสุขภาพ สปสช.เขต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังข้อมูลสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

 

เอกสารประกอบการอบรม


  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในระดับพื้นที่ โดย ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [อัพเดท 22 เม.ย. 59] NEWS

  ปริมาณการส่งข้อมูล SERVICE / ADMISSION เขต 7-10 โดย นายมณฑล บัวแก้ว [อัพเดท 22 เม.ย. 59] NEWS

  มาตรฐานการป้องกันความลับของผู้ป่วย โดย นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ [อัพเดท 22 เม.ย. 59] NEWS


 

 

เขียนโดย กลุ่มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 22 เมษายน 2559


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข