การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 ขึ้น ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 267 ท่าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารข้อมูลสุขภาพ สปสช.เขต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังข้อมูลสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

 

เอกสารประกอบการอบรม


  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในระดับพื้นที่ โดย ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข [อัพเดท 21 มี.ค. 59] 

  ปริมาณการส่งข้อมูล SERVICE / ADMISSION เขต 4-6 โดย นายมณฑล บัวแก้ว [อัพเดท 21 มี.ค. 59] 

  มาตรฐานการป้องกันความลับของผู้ป่วย โดย นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ [อัพเดท 21 มี.ค. 59] 


 

 

เขียนโดย กลุ่มมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข