การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 3"

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข