การอบรมอบรมวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ได้จัดโครงการอบรมอบรมวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) ขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดโดยดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนพ.สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 130 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ได้รับฟังแนวทางการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการให้รหัสโรค (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) ด้วยโปรแกรม Qlikview โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ช่วยวิทยากรคือ นพ.วรเวช โรจน์จรัสไพศาล โรงพยาบาลสุรินทร์

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ   

อัพเดท ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558


 

กลับหน้าหลัก

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข