"การพัฒนาคุณภาพการสรุป ให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD Coding)"

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2558

ณ สสจ.อุบลราชธานี

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ   

อัพเดท ณ วันที่ 9 กันยายน 2558   


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข