ประชุมเรื่องการติดตามข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพประเภทคลินิกและร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน 59 จังหวัด
ครั้งที่ 3 ผ่าน VDO Conference

วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.


การติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลพิกัดหน่วยงานบริการสุขภาพประเภทคลินิกและร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน 59 จังหวัด ผลการประชุมติดตามฯ สรุปได้ดังนี้ จังหวัดที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพประเภทคลินิกและร้านขายยา เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตได้ มีจำนวน 27 จังหวัด จังหวัดกำลังดำเนินการและได้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 มีจำนวน 30 จังหวัด และจังหวัดที่ยังไม่ส่งข้อมูล มีจำนวน 2 จังหวัด รายละเอียดดังนี้

- จังหวัดที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 27 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 45.76

- จังหวัดกำลังดำเนินการจะจัดส่งข้อมูลให้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 จำนวน 30 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 50.85

- จังหวัดที่ส่งข้อมูลไม่ได้ภายในวันที่ 18 กันยายน 2558 และจะจัดส่งภายหลัง จำนวน 2 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.39

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ   

อัพเดท ณ วันที่ 9 กันยายน 2558   


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข