ประชุมรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการให้รหัส (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุม 1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

 

 

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 29 กันยายน 2558


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข